Vil du være medejer af kutteren Sømusen?

a00012 (2)

Måske husker du det gode skib Sømusen.

Den fine gamle snurrevodskutter Søren Sørøver og jeg erhvervede for knap 4 år siden.

Men som vi – trods alle forventninger og blåøjede intentioner – måtte erkende ikke at have tid og penge til at passe ordentligt.

a00016

Vi var og er stadig umådelig begejstrede for det skib, og derfor er vi nu også ovenud taknemmelige for, at der er arbejdet på en løsning, så kutteren bliver passet og sejlet fremover.

Allerede om en lille uges tid går turen til beddingen i Aarhus, hvor skroget kan få en tiltrængt overhaling.

a000117 (2)

Der er samlet en flok mennesker med interesse for sagen. Indtil videre 12 men målet er 20 medlemmer af foreningen, så det årlige kontingent på 1250,- kr kan dække havneplads i den gamle træskibshavn samt vedligehold m.m.

Der er oprettet en Facebookgruppe – du finder den lige her: https://www.facebook.com/groups/526882630817923/

Og så er der lavet nogle foreløbige vedtægter for andelsforeningen Sømusen – jeg indsætter dem her, hvis du er interesseret i enten en andel i skibet eller et støttemedlemsskab:

VEDTÆGTER
FOR
Andelsforeningen Sømusen.

Navn, hjemsted og formål:
”Andelsforeningen Sømusen”
Foreningens adresse er c/o den til enhver tid værende formand for foreningen.
Andelsforeningen er en frivillig forening.
Foreningens formål er, at eje, administrere og sejle med kutteren ”Sømusen” med kendingsbogstaver OZZJ
At restaurere og bevare dette ældre fiskeskib/motorskib i så oprindelig stand det er muligt i samarbejde med Skibsbevaringsfonden
At tilbyde aktivitet med vedligehold og sejlads til personer, der interesserer sig for ”Sømusen”, eller som kan have særlig gavn af arbejdet eller sejladsen.
Kun medlemmer må sejle med ”Sømusen”. ”Sømusen” må kun føres af en skipper, der er godkendt af andelshaverene, og som minimum har duelighedsbevis i sejlads.

Som medlemmer kan optages:
Andelsmedlemmer.
Andelsmedlemmerne betaler kontingent som aktive medlemmer pt. kr. 1.250,00 pr. År.
Optagelse af nye andelsmedlemmer kan ske på foreningens møder.
Hvis foreningen har brug for et pusterum kan et andelsmedlem for en aftalt periode leje Sømusen – til at udøve egne interesser, dette skal dog være til gavn for foreningen

Støtte – og passive medlemmer:
Som støtte – og passiv medlem betales minimum pr. år kr. 350,00 som støtte – og passiv medlem kan optages såvel enkeltpersoner, institutioner, firmaer, foreninger mv.
Støttemedlemmer kan støtte Andelsforeningen
– dels ved at yde økonomiske eller andre bidrag til foreningens arbejde,
 dels ved at deltage i det praktiske restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde.
 et støttemedlemsskab giver ret til deltagelse i to sejlture, udgifterne på turen deles ligeligt mellem deltagerne

Æresmedlemmer:
Til æresmedlemmer kan forhenværende ejere, skippere og besætningsmedlemmer udnævnes. Der kan endvidere udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld eller igangsættende indsats i forhold til ”Sømusen”.
Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og møder.
Som Æresmedlemmer er ved foreningens tilblivelse udnævnt Lone Vitus & Søren Sørøver Kvist

Andele:
Andelene består af det antal der er nødvendigt for at sikre den, til en hver tid mulige handelsværdi af Sømusen
På den årlige generalforsamling fastsættes prisen pr. andelsbevis for det følgende år.
Pt. er prisen 1.250,00 kr. pr. andel.
Der udstedes et antal andelsbeviser svarende til værdien af foreningens aktiver.

Når et andelsmedlem ønsker at udtræde af foreningen følges en af følgende regler:
1.Det udtrædende andelsmedlem skaffer selv et nyt andelsmedlem til at overtage sin andel
dette medlem skal godkendes af Generalforsamling eller medlemsmøde
2. Det udtrædende andelsmedlem kan vælge at opgive sin andel.

Et andelsmedlem, der ønsker at udtræde af foreningen, skal betale kontingent, indtil et andet andelsmedlem er fundet, dog højst i 1 år efter opsigelse af andelsmedlemskabet. Optagelse af nye andelsmedlemmer kan ske på Generalforsamling eller medlemsmøde
Er en andel ikke blevet handlet inden et år efter den dato, hvor et andelsmedlem har ønsket at træde ud af foreningen, må medlemmet se sin andel som værende foreningens, som dermed har råderetten.
Ønske om at udtræde af foreningen skal afgives skriftligt, eller – være noteret i et godkendt mødereferat.

Økonomi:
Andelsmedlemmerne betaler kontingent som aktive medlemmer pt. kr. 1.250,00 pr. År.
Støtte – og passiv medlemmer betaler minimum pr. år kr. 350,00

Regnskabsåret er d. 01.05 til 01.05 – opkrævning sker i april måned. Indbetaler et nyt medlem kontingent inden skæringsdatoen, bliver medlemmet opkrævet for det efterfølgende år i april måned
Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto

Støtte – og passiv medlem betaler normalt en gang årligt, enten ved betaling til skipperen, når der afregnes for sejlads, eller ved indbetaling på foreningens bankkonto.
Foreningen udsender i april måned hvert år, en opfordring til de registrerede støtte – og passiv medlem om at betale.

Kontingentet benyttes til bådens drift, vedligeholdelse, restaurering, nyanskaffelser
Foreningen kan kun optage lån fra skibsbevaringsfonden
Foreningen skal ved sin virke få driften af ”Sømusen” til at fungerer.
Undlader et andelsmedlem, trods mindst 2 rykkere, at betale kontingent i 6 måneder efter forfaldsdag kan medlemmet ekskluderes af foreningen og mister alle rettigheder.

Administration:
Foreningen vælger fra sin midte en formand, der koordinerer foreningens aktiviteter og sammen med kassereren tegner foreningen udadtil.
Formanden vælges på foreningens generalforsamling for en etårig periode, genvalg er tilladt.
Foreningen vælger ligeledes fra sin midte en kasserer, der sammen med formanden administrerer foreningens konti og betaler foreningens regninger. Kassereren vælges på foreningens generalforsamling for en toårig periode, genvalg er tilladt.

Kassereren fører foreningens regnskab, i en meget enkelt form. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for ethvert andels-medlem.
Regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling hvert år.

Generalforsamlingen og medlemsmødet er foreningens øverste myndighed:
Ethvert andels-medlem, kan indkalde til medlemsmøde med minimum 7 dages varsel.
Generalforsamling og medlemsmødet er beslutningsdygtigt såfremt mindst 50 % af foreningens andelsmedlemmer er mødt frem.
Beslutninger træffes normalt ved simpelt flertal. Stemmeret har andelsmedlemmer med en stemmer pr. andel. Alle medlemmer har taleret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Dog kræves ¾ af stemmerne for:

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Fremlæggelse af formandens beretning
3 Aflæggelse af regnskabet
4 Køb af væsentlige nyanskaffelser udover en værdi på kr. 2.000
5 Forhøjelse/nedsættelse af kontingent.
6 Valg af formand
7 Valg af kasserer
8 Valg af sekretær
9 Optagelse af nye andelsmedlemmer.
10 Optagelse af nye aktivmedlemmer.
11 Ændring af vedtægter.
12 Salg af båden.
13 Opløsning af foreningen.
14 Evt.

Den årlige generalforsamling:
Der skal ske skriftlig indkaldelse senest 3 uger før den årlige generalforsamling afholdes. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt eventuelle forslag.
Generalforsamlingens primære formål er drøftelse af klargøring til den forestående sæson og skibets tilstand, udstyr og sikkerhedsmæssige forhold.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Fastlæggelse af andelsværdi, årets kontingenter og sejladsafgifter.
Eventuelle valg.
Retningslinjer for tildeling af medlemssejladser.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag der skal behandles på mødet skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før mødet, enten ved fremsendelse af brev eller pr. E-mail.
Alle medlemmer har taleret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Logbog:
Der skal føres logbog for foreningen, hvor alle vigtige beslutninger og begivenheder noteres.
Face Book siden kan bruges til løbende informationer

Drift af båden:
Andelsforeningen skal på et årligt møde, inden den 1. maj, planlægge og fordele medlemssejladser med båden på en sådan måde, at alle får deres ønsker om sejltid opfyldt maksimalt.
Sejltid, der ikke er fastsat på mødet, kan reserveres af foreningens medlemmer
Ikke reserveret sejltid og reserveret sejltid, der ikke benyttes af den der har reserveret, kan frit benyttes af foreningens andre medlemmer.
Indtægtsgivende brug af båden, som sejlads med støttemedlemmer, har høj prioritet
Planlagte medlemssejladser skal respekteres under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi.
Foreningen udformer et sæt regler/aftaler for brug af båden fx, oprydning, rengøring efter sejlads, pasning af motoren, rygning om bord og ædruelighed under sejlads.

Medlemssejlads:
Omkostninger til medlemssejlads med båden afregnes med et beløb pr. time, beløbet bliver fastsat af foreningen, pt. Er time prisen kr. 200,00 Smøreolie, gas mv. betales af foreningen.
Medlemmer har ret til privat, at invitere familie, venner og gæster med på egne medlemssejladser, det er foreningen uvedkommende. Dog kræver det, at de deltagende er reg. som støttemedlemmer
Havnepenge, kost og andre sejllads udgifter betales af deltagerne i sejladsen og er foreningen uvedkommende.

Støttesejlads:
Vejledende pris til skibet for støttesejlads bliver fastsat af foreningen.
Havneudgifter, kost og andre sejlads udgifter betales af deltagerne i sejladsen og er foreningen uvedkommende.

Opløsning af foreningen:
Går foreningen i opløsning sælges båden fortrinsvis til et eller flere af medlemmerne, sekundært til tredjemand.
Eventuelt overskud/underskud fordeles ligeligt mellem de andele foreningens medlemmer har på opløsningstidspunktet.

Således vedtaget

……………..

a000134

Hvorom alting er – hvis du vil være med i kutterfællesskabet og på sejlturene så skriv til Roald på denne mail: u2mate@gmail.com

Så du kan få dig en kutter
Lone

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.

3 svar til Vil du være medejer af kutteren Sømusen?

  1. Pingback: Derfor er man vel stadig kaptajn | Beretninger fra et autentisk landbrug

  2. Pingback: Sømusen, Irmadebat og en enkelt fejldisposition | Beretninger fra et autentisk landbrug

  3. Charlotte D. siger:

    Lone! Hvis du ikke havde fundet en Bonnemann, kunne du have opfundet ham!
    Det er virkelig morsomt. (Jeg antager her, at hans navn udtales som hvis der havde været d i;-))

Der er lukket for kommentarer.