Rent drikkevand – ingen gradbøjning af rent

Gennem længere tid har der her i huset været en tiltagende undren over den udbredte accept af “vanddrikkende-menneskers-betaling-for-forurenede-grundvandsboringer-princippet”. Vi er nødt til at gøre noget ved det.

De seneste resultater fra grundvandsovervågningen afslører bl.a. overraskende alvorlige problemer med rester af sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i grundvandet landet over, flere hundrede vandværker er ramt og forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne. Formodentlig er der tale om den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde.
Dertil kommer resultaterne fra den årlige varslingsrapport om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet, hvor der er yderligere alarmerende oplysninger om fund af også nuværende godkendte pesticider i det øvre grundvand bl.a. af et nedbrydningsprodukt fra svampegiften Tebuconozol, der anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og kartofler.

De berørte vandværker skal investere i nye boringer, hvis de kan finde rene kildepladser, alternativt bekoste rensning af drikkevandet, hvor det er muligt, eller opgive og søge ledningsføring fra større naboforsyninger. Uanset hvilke løsninger, der vælges, kommer borgerne til at betale for den forurening landbrugets sprøjtegifte har påført deres lokale vandværk, for forureneren betaler ikke. Det er ikke kun uretfærdigt, det er tilsyneladende også stærkt motiverende for at fortsætte den problemskabende adfærd.

Landbrugserhvervet henholder sig til, at det er ”fortidens synder”, og at de nuværende anvendte midler er sikre og ikke finder vej til grundvandet. Det sagde man også engang om de sprøjtegifte, der nu måles i hundredevis af boringer.
Det er ikke en juridisk mulighed at holde forurenerne ansvarlige for de nyopdagede ødelæggelser af drikkevandet, men alt tyder på, at nedsivningen af sprøjtegifte er et støt stigende problem for samfundet og det enkelte menneske. Der er brug for at håndtere problemet, så løsninger og omkostninger ikke blot overlades til vandværker og private borgere.

Her fra denne relativt lille del af jordoverfladen er der derfor udarbejdet et såkaldt borgerforslag til Folketinget. Det går i al sin enkelhed ud på, at der oprettes en grundvandsfond og indføres et ”forurener-betaler-princip” fremadrettet, således at vandværker, som måtte finde nuværende og fremtidige lovlige pesticider i drikkevandet, kan få dækket omkostningerne til rensning eller til nye boringer fra grundvandsfonden. Staten skal stå for administrationen af fonden, og midlerne kan tilgå fra de erhverv, der producerer, forhandler og spreder sprøjtegiftene over jorden.
Grundvandsfonden skal dels afhjælpe de økonomiske udfordringer for vandværker landet over, og dels skal den være adfærdsregulerende, idet større forbehold og forsigtighed med udbredelsen af sprøjtegiftene tilskyndes.

For at kunne rejse et sådant borgerforslag, skal man have mindst 3 medstillere bag, og når de har sagt god for at lægge deres navn og ry til forslaget, bliver det gennemgået for egnethed af embedsmænd og i bedste fald herefter offentliggjort på Folketingets side. Så om alt går vel og fri af konflikter, kan du og forhåbentlig mange andre tage stilling til forslaget om nogle uger.

Det er åbenlyst uretfærdigt, at et stadigt stigende antal danskeres sundhed sættes på spil indenfor så basalt et område som drikkevand, hvor der ingen valgfrihed findes. Og det er åbenlyst uretfærdigt at samme befolkning skal betale for at nedbringe risikoen forbundet med tredjeparts erhverv.

Dette forslag om indførelse af et ”forurener-betaler-princip” fremadrettet og oprettelse af en grundvandsfond har til hensigt at placere ansvar, drage konsekvenser og afhjælpe den økonomiske byrde i forbindelse med de nødvendige løsninger.

Rent drikkevand – ingen gradbøjning af rent
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Vækstvilkår

I det lufttomme limbo mellem tiltagende forårskådhed og fortsatte frostmeldinger fra yr.no er grøntsagssåningerne sat i bero.

Ellers ender det med, at spidskålen kan høstes fra plantebordet i soveværelset. Det er lidt af en understregning i afregningen, at denne sæsons vinter skulle falde i årets første forårsmåned.

Ligesom forrige år er store dele af køkkenhaven vandmættet, plastisk og fjernt fra klar til at arbejde i. Udplantning og direkte såning kan godt gå hen og blive en sen omgang , så der er – igen igen, brug for tilpasning til forholdene.

De stigende nedbørsmængder er en del af forandringerne skabt af vores påvirkning af klimaet, og her, hvor vi arbejder med og på jorden året rundt, er påmindelsen konstant.

Livet i jorden har brug for ilt, og der er taget en ledelsesmæssig beslutning om, at vi graver et dræn ned i køkkenhaven og laver en lille indhegnet dam til opsamling af regnvand i større mængder. Lige nu udgør vandet bunden af et område med æbletræer, kvædebuske og solbær, og det trives de ikke med i længden.

Indtil der kan graves, må der dyrkes andre steder. Jorden i drivhuset er nu så varm, at der er frostfrit om natten. Salat er sået i bakker på plantebordet, og selve huset står overfor en grundig klargøring. Trillebørfulde gødning skal rulles ind, det visne skal ud, der skal vandes op og plantes ned.

Og det er da en start
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Kystområderne – også vores

For min far begynder året først rigtigt en gang i april, når det gode skib Asra kan afklædes vinterdragten, klargøres og trækkes ned til havnen, hvor kranen venter på forårets tiltrængte begivenhed – søsætning. Starten på endnu en sæson med flest mulige dage på havet.
Omvendt går båd og mandskab i hi henimod oktober, når Asra tages på land, køres hjem og pakkes ind i stativ samt presenning. Den sejlfrie periode ledsages for en stor dels vedkommende af kig ud over havet fra kanten af Hjarnø.

Og det bliver værre og værre med udsigten.

Selvom Horsens fjord måske er et fjernt sted for dig, er det også din natur. Din families, dine venners og dine eventuelle efterkommeres – det er vores alles; havet, kysterne, fjordene, havbunden og strandene.
Og selvom du måske ikke kommer meget på hverken havet eller havbunden, er det vigtigt, at du ved, hvad der foregår derude nu. Fordi der er brug for din stillingtagen til myndigheder og politikeres beslutninger.

I stedet for blot at ærgre sig over muslingeskrabernes aktivitet i næsten alle døgnets timer og tænke på de tætte spor af ødelæggelse, som de trækker, har min far skrevet nedenstående tekst til dig og til alle andre, jo flere des bedre. Fordi det er nødvendigt at udbrede kendskabet til ødelæggelserne af vores fælles natur. Med indsigt skal land bygges, lov er blevet en vare.

Kystområderne af Søren Knudsen

Undervandsoplevelser forbindes af mange med Rødehavet og Thailand. Få husker, at der engang var en tilsvarende rigdom i danske farvande.

Kystområderne samt de lavvandede områder i Horsens Fjord og farvandet ud forbi Endelave er udlagt som Natura 2000 område til beskyttelse af værdifuld natur og truede arter. Natura 2000 området rummer også drømmen om en fredet oase for genrejsning af den danske kystfarvandsnatur med fiskeyngel og ålegræsskove.

Landbrugsstyrelsen har imidlertid givet tilladelse til muslingeskrabning i området. Det indebærer, at havbunden høvles igennem med tunge skraberedskaber for at muslingeindustrien kan hente 12.000 tons blåmuslinger årligt. Tilladelsen er givet med henvisning til regeringens muslingepolitik, som har til formål at fremme udnyttelsen af vore farvande til muslingeskrabning og muslingedyrkning.

Tilladelsen bygger endvidere på rådgivning fra DTU Aqua, som muslingeindustrien har betalt for at stille troværdighed og argumenter til rådighed for tilladelsen. DTU Aqua fremhæver, at truede fuglearter som edderfugl og splitterne har det godt, men overser dokumentation for de senere års væsentlige tilbagegang for de to arter. Man fastslår, at muslingeskrabning er mindre forstyrrende for de beskyttede fuglearter end speedbådssejlads, men overser, at der i området stort set ikke forekommer sejlads med speedbåde, medens muslingeskraberne i perioder arbejder næsten i døgndrift alle ugens dage. Og så har DTU Aqua fundet frem til, at ålegræs ikke trives i området. Man mener derfor, at der ikke er så meget at ødelægge ved at høvle havbunden over. Hverken DTU Aqua eller Landbrugsstyrelsen stiller spørgsmålene: Hvorfor trives ålegræsset ikke? Hvad skal der til for at genoprette god biologisk tilstand? De to spørgsmål ville have rettet opmærksomhed mod andre udnyttelser af Natura området. Havbrugsvirksomheder, som udleder store mængder næringsstoffer, der skaber algevækst. Tangdyrkning, der lige som algerne skygger for lys til bundvegetationen.

Hedensted kommune har det administrative ansvar for havbrugsvirksomhederne. Kystdirektoratet er ansvarligt for udstykningen af Natura området til monokulturproduktion af tang. De to myndigheder læner sig lige som Landbrugsstyrelsen op af konsekvensanalyser, der uden undtagelse rummer den retvisende sandhed, at de er bestilt, formuleret og betalt at den virksomhed, som vil udnytte Natura området. Hverken Landbrugsstyrelsen, Kystdirektoratet, Hedensted kommune eller institutterne bag de relevante konsekvensanalyser har forsøgt at anlægge et helhedssyn på områdets miljøtrusler. Samtidigt forekommende miljøbelastninger og de mulige samspil mellem miljøbelastningerne ignoreres konsekvent. Tvært imod lader man i praksis et miljøovergreb begrunde et nyt miljøovergreb, når muslingeskrabning tillades med henvisning til miljøskader som kan føres tilbage til havbrug. På den måde er Natura 2000 området ved Horsens Fjord blevet det mest industrielt udnyttede farvand i Danmark.

Myndighedernes favorisering af erhvervsudnyttelse af Natura 2000 området blev synlig under høringen om havbrug i Folketinget for nylig. Havbrugene har produceret uden de nødvendige tilladelser siden 2004. Ingen myndighed har styr på, hvilke arter og hvilke mængder, der produceres på anlæg inden for og tæt på Natura 2000 området. Også tilladelsen til det 100 ha store tangbrug i området er for længst udløbet.

Det samme er drømmen om en rig kystfarvandsnatur.

Civilingeniør Søren Knudsen

Nyttige links:

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-starter-den-nye-saesons-fiskeri-efter-blaamuslinger-i-horsens-fjord/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nu-starter-den-nye-ssons-fiskeri-efter-blmuslinger-i-horsens-fjord-&cHash=f37ad0be3fc3ce8f9a0c1033ed1e31e8

http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/32215/samraad.htm

Og et P.S. Billedet af Asra er taget af Anders Victor Petersen

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Vi venter på græsset

En af de vigtigste afgrøder her på gården er græs – mange forskellige slags, det kommer sig ikke så nøje.

Men saftigt grønt græs i rigelige mængder er hovedbestanddelen i kosten for både får, mufloner, geder, høns, gæs, kaniner og kreaturer.

Væksten følger året, men dagslys er ikke nok, der skal også være tålelige temperaturforhold.

Og dem venter vi på. Alle sammen.

For selvom det er fint med bragt hø i udvalg, er det noget helt andet, når dyrene nærmest lever på et spisebord.

Snart sker det forunderlige
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Anbefaling af yndlingskål – tag den eller lad være

Måske sidder du lige nu på den frosne jord og regner lidt på, hvor mange dage der er tilbage af årets dyrkningssæson.

Ligesom os.

Om 3 måneder tipper kloden og dagslængden aftager – den slags lægger planter også mærke til. Landet og havet omkring os er kølet grundigt ned, så al udendørs vækst er udsat, og det tynder ud i forrige sæsons forråd.

Porrerne er smattede, og de fleste kål har krøllet deres vissenbrune blade sammen i frostblæsten. Selv de hårdføre typer giver op nu.

Gulerødder, knoldselleri, rødbeder, bolchebeder og kartofler kan stadig hentes ind i køkkenet, men deres tid i viktualierummet har hverken gavnet spændstighed eller sprødhed. Og hvem vil ikke gerne være spændstig og sprød.

I denne isnende tid med utålelig kulde, også klimatisk set, er det værd at minde om, at intet varer evigt. Så længe det varer, skal du have et forslag til alletiders kål. Min yndlingskål.

Måske vil du med hjem og se min yndlingskål? Den sidste usagte sætning i scoreindustrien.

Det er en lille lilla/grøn rosenkål med flæser – en såkaldt Kalette. Og inden troldehæren på de sociale medier armerer kanonerne, lægger jeg mig fladt ned på den hårde grund og medgiver, at det er en kåltype af hybridfrø. Altså en krydsning som ikke kan lave frøsætning, man kan høste og så på ny med samme resultat som moder/fader (i den politisk korrekte tid) planten.

Hybrid eller ej, der er sæsonen igennem et væld af dejlige gamle kåltyper at spise af, og her på gården dyrkes mange af dem – de fleste nok, men nu efter omtrent 3 ugers martsvinter, står kun kaletten tilbage. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg weg weg.

De små, smukke flæserosenkål kan høstes efter behov, der er ingen tidskrævende, dårlige dækblade at fjerne og de skal nærmest bare lynsteges hele i god olivenolie. De kan også blancheres eller deles i kvarter og udgøre en grøn salat i lækker dressing. Den eneste grønne salat vi kan høste nu. Det eneste grønne. Eller lilla.

Uanset forbeholdene overfor den type frø er det bedre for os at have kål i den daglige kost end at undvære. Og derfor vinder Kaletten dette års kålkapløb.

Fordi den lever
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Samtaler om fødevarer og økologi i Herning

Fra søndag d. 18. til tirsdag d. 20. marts finder årets store danske fødevaremesse FOODEXPO sted i Herning.

I de dage samles et væld af branchefolk og andre med interesse for mad, drikkevarer, service og lignende og landet tipper en lille smule mod vest.

Igen i år er et halområde dedikeret økologien, og udover utallige udstillere med produkter er der samtaler/debatter/fremtidsvisioner og meget andet på forskellige scener.

Et spændende program du finder lige HER, hvis du skulle tænke på at dukke op.

Jeg er inviteret til at sige noget i to omgange – i Dialogkarrusellen kl. 14-14.20 om hvad de industrielle fødevarer er baseret på, og hvad de gør ved os (og andre), samt i Det Økologiske Forsamlingshus kl. 15.50-16.20 om fremtidens økologiske landbrug i Danmark. Du finder hele det lange dagsprogram lige HER, bare rul ned og ned og ned, så dukker mandagens interessante emner op.

Måske ses vi
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Røre i andedammen

Sådan rent biologisk tegnede foråret fint, der er to gåsepar og hunnerne er så småt begyndt at lave reder til den kommende æglægning.

Den sure gase Klaus og Gertrud er svanegæs, mens Gåse Åse og Pip-Hans er danske landgæs. Smukke par i deres stiveste puds – der er desværre bare gået kludder i forholdene.

Klaus har sat sig på de to hunner og læner sig dermed op af et regeringsindgreb, en genetisk kortlægning med salg af data til fremmede magter og et offentligt pointsystem baseret på hans afkoms trivselsmålinger, helbred, manglende tandlægebesøg og mentale tilstand. Med ditto salg af samme.

Pip-Hans derimod har kastet sin kærlighed på en lille sort and. Og læner sig dermed op af et regeringsindgreb, en genetisk kortlægning med salg af data til fremmede magter og et offentligt pointsystem baseret på hans afkoms trivselsmålinger, helbred, manglende tandlægebesøg og mentale tilstand. Med ditto salg af samme.

Vi ved ikke, om de to gåseracers gener er forenelige, eller om det bliver sparsomt med gæslinger. Sidste år lykkedes det slet ikke med svanegæssene, kun med landgæssene.

Så vi sætter vores lid til Pip-Hans og venter spændt på de kommende rugeæg.

Måske bliver der en enkelt gånd ud af det.

Eller en ans
Lone

Udgivet i Hverdagen | 3 kommentarer